GIFF_1.gif
GIFF_1_FINGER.gif
WHY_MOP.gif
GIFF_CARPET.gif
POGO_WRAP.gif